Azares.eu

Azares Logo Моята езикова ваканция Azares Logo
Azares Logo Да пътешествам за мен е страст, а владеенето на чужди езици богатство Azares Logo
 Курсовете в Letra Hispánica

Училището Letra Hispánica предлага широка гама от курсове - от общоезикови с 20 учебни занятия седмично до специализирани курсове по език и култура с 40 учебни занятия седмично. Също така се предлагат курсове за подготовка за явяване на изпита DELE (Diploma Oficial de Español como Lengua Extranjera) и курсове с тематична насоченост към специфичната терминология в областта на медицината, правото и бизнеса. И разбира се не на последно място индивидуални програми, разработени в отговор на конкретните нужди и изисквания на ученика. Умишлено занятията се провеждат в малки групи от минимум 2-ма до максимум 10 ученика с цел всеки един да участва активно и да получи лично отношение от преподавателите. Letra Hispánica предлага занятия за всички нива от А1 до С2 включително. След преминаването на входящ тест и разпределяне в съответната група според показаното ниво на владеене на Испански език, ученикът може да премине в друго ниво по свое собствено желание и/или по препоръка на неговия настойник.
Общоезикови курсове :
» "Letra por Letra" - Това са курсове, които се провеждат целогодишно и с различна продължителност от една седмица до няколко месеца. Тази учебна програма включва 20 учебни занятия седмично в група съответно 10 часа по граматика, 5 часа по разговор и 5 часа тип семинари, насочени към практикуване на наученото по забавен и разтоварващ начин. По желание ученикът може да замени някое от гореизброените учебни занятия със специализирани часове по бизнес Испански или испанска култура.
» "Con todas las letras" - Това са курсове, в които освен лингвистичните тънкости при изучаване на Испанския език на учениците се предлага и една различна гледна точка към историята, изкуството, литературата и киното на испаноезичния свят. Тази учебна програма е с продължителност от 4 седмици и се провежда през цялата година, като изискване е да владеете Испански език минимум на средно ниво В1. В този курс са включени 20 учебни занятия седмично съответно 10 часа по общ Испански, граматика и писане, 3 часа разговор и 7 специализирани занятия, посветени на литература и история на изкуството на испаноезичните държави, класическа и съвременна испанска история и други.
» Курсове за подготовка за явяване на изпита DELE - Дипломата за владеене на Испански език като чужд език (DELE) е единствената международно призната акредитация за степен на владеене на Испански език, която се издава от Институт Сервантес от името на Министерство на образованието и науката на Испания. Според общите условия кандидатите, които искат да се явят на изпит за придобиване на безсрочния Сертификат DELE трябва да отговарят на следното изискване - в момента на записване да покажат документ доказващ, че не са граждани на държава, в която Испанския език е официален език.
Курсовете за подготовка за изпита DELE в Letra Hispánicа са с продължителност 4 или 8 седмици и се провеждат непосредствено преди официално обявените изпитни сесии.
Заслужена гордост на екипа на Letra Hispánica е, че на явилите се на изпита ученици на училището през 2010-та успеваемостта е 100%!
Letra Hispánica разработва и специални учебни занятия с цел учениците да упражнят на практика усвоените познания върху някои от аспектите на испаноезичната култура и да развият творческите си способности, като не на последно място се наслаждават на работата в екип. Ето някои примери за подобни занятия :
¡Acción! - постановка на театрален спектакъл;
¡Flash! - семинар по фотография и създаване на фотоалбум;
¡Conócelos! - литературно четене и анализ на произведения на познати автори;
¡Ponte al día! - как се правят новини или открий журналиста в себе си;
¡Vaya, vaya, aquí no hay playa! - история на испанската култура чрез текстовете на най-популярните песни;

Курсове със специфична насоченост :
» Авангардната испанска литература на 20-ти век - Курсът обхваща изучаването на някои от най-значимите литературни течения, автори и произведения от миналия век. За целта се анализират ключови текстове. Крайната цел на курса за учениците е двуяка - от една страна да получат общ поглед към литературната естетика на Испания и от друга да се справят с редица теоретични умения, които ще улеснят способността им да правят критики и коментари на литературни текстове. Този курс е с продължителност от една седмица и 15 учебни занятия.
» Испанската култура на хранене през погледа на киното - Този курс изучава един от основните аспекти на испанската култура, а именно кулинарията. Предлага се една нова методология, която се състои в преглед на испанското кинематографско майсторство с цел да се открият най-значимите белези, които гастрономията е оставила в най-емблематичните филми. Курсът се състои от две части: първоначално учениците се запознават с нужния теоретичен материал свързан с испанската кухня. Докато във втората част се наблюдава нейното отражение. Основната цел на курса е ученикът да разбере огромното историческо и културно значение на храненето за испанския начин на живот и неговото проявление в киното. Курсът е с продължителност една седмица и 15 учебни занятия.
» Испанско изкуство - Този курс е комбинация от 10 учебни занятия по общ Испански (граматика, разговор, четене с разбиране, писане и слушане) с 12 учебни теоретични и практически занятия седмично по испанско изкуство. Програмата включва организирани посещения на основните архитектурни паметници в Саламанка и семинари с водещи специалисти в областта на изкуството. По време на теоретичните лекции се прави преглед на най-значимите фигури в испанското изкуство през 19-ти и 20-ти век и културните течения, с които се свързват. Също така един от модулите прави обзор на различни емблематични творби на съвременното испанско изкуство. Този курс е с продължителност две седмици и общо 40 учебни занятия.
» Испански за специалисти в областта на здравеопазването - Този курс комбинира 20 учебни часа седмично по общ Испански с още 10 учебни занятия седмично специално посветени на изучаването на медицински Испански. В тях се третират ключови аспекти на медицинската среда, клиники, болници, инструментариум, а също и провеждането на медицинско "интервю" и изготвяне на "клинична история" на пациента. Учениците придобиват познания върху лексиката, свързана с анатомия и физиология и най-честите признаци и симптоми в медицинската практика. Също така се обръща внимание на различните социални и психологични аспекти при провеждане на медицинско "интервю" в контекста на Испанския език. Вторият учебен блок третира медицинско-правната терминология и като цяло поставя акцент върху испанската здравна система. В курсът са включени и семинари и извънкласни практически упражнения, посещения и срещи със здравни специалисти в Саламанка. Този курс е с продължителност две седмици и 40 учебни занятия общо.
» Бизнес Испански - Този курс комбинира 20 учебни часа седмично по общ Испански с още 20 учебни часа седмично посветени на различни теми, свързани с бизнес Испанския. Учебната програма включва занятия, които се фокусират върху основите на финансовите пазари и институции, паричните процеси и разпоредби, монетарните теории и международните финанси. Друга част от програмата е насочена специално към търговията и учениците придобиват нужните познания, свързани с делови отношения с клиента, стратегии за комуникация, техники за водене на преговори. Курсът включва и част, посветена на управлението на информационни системи и технологии и не на последно място различни техники за преводи на фирмени документи, продуктови наръчници и бизнес статии. Този курс е с продължителност две седмици и общо 40 учебни занятия.
» Испански за юристи - Този курс има за цел да даде на учениците една база от знания върху юридическата терминология на Испански език и общ поглед върху испанската правна система. За тази цел се изучават общите характеристики на юридическия Испански, прави се обзор на източниците, които са довели до настоящия вид на правния изказ. Също така се анализира използваната терминология със специален акцент върху техническата и полутехническа лексика. Във вторият учебен блок акцентът се поставя върху различните проблеми при превод на испански текстове с юридическа тематика и на най-често използваните фразеологични конструкции. А накрая учениците правят изследване на различните стилове в юридическия Испански чрез преглед на най-често срещаните и използвани форми на изразяване в Испания. Този курс е с продължителност от три седмици и се състои от общо 60 учебни часа.